Kinderalimentatie

Als verzorgende ouder kunt u een bijdrage in de kosten van de kinderen vragen van de niet-verzorgende ouder. Kinderalimentatie heeft betrekking op de behoefte aan een bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het netto gezinsinkomen ten tijde van het huwelijk, de leeftijd van de kinderen en de financiële situatie van beide ouders na de scheiding. U kunt daar zelf afspraken over maken. Een advocaat kan u nader informeren over de mogelijkheden en uitgangspunten welke in acht moeten worden genomen. Als u er niet samen in goed overleg uit kunt komen zal de rechter uiteindelijk een bedrag vaststellen.

Vaststellen kinderalimentatie

De behoefte aan kinderalimentatie wordt vastgesteld op basis van de inkomens tijdens het huwelijk. Bij een wijziging van omstandigheden na de vaststelling van de kinderalimentatie is het altijd mogelijk om wijziging van de kinderalimentatie te verzoeken aan de rechtbank.
  • Bij het vaststellen van de kinderalimentatie wordt altijd eerst de behoefte van de kinderenvastgesteld. De behoefte kan worden berekend aan de hand van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen. Meestal wordt aan de hand van speciale tabellen bepaald wat de behoefte (lees: kosten) van de kinderen is.
  • Nadat de behoefte is vastgesteld wordt beoordeeld hoeveel iedere ouder zou moeten bijdragen in die behoefte. Dit kan aan de hand van het netto inkomen of aan de hand van hun draagkracht. De draagkracht is het inkomen dat je overhoudt na aftrek van de vaste lasten.
  • Tot slot wordt aan de hand van een draagkrachtberekening bekeken of de betreffende ouder welin staat is om een bijdrage te leveren in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen en zo ja, welke bijdrage hij of zij maximaal kan leveren.
Aan de hand van alle gegevens wordt vervolgens de kinderalimentatie vastgesteld. De berekeningen zijn vaak niet eenvoudig en wij adviseren altijd om deze te laten uitvoeren door een deskundig advocaat. Het is natuurlijk ook mogelijk om in onderling overleg een redelijk bedrag vast te stellen aan kinderalimentatie. Kinderen tussen de 16 jaar en de 18 jaar mogen hun mening omtrent de kinderalimentatie ook kenbaar maken aan de rechtbank.
De rechter kan ook een bedrag voor meerderjarige kinderen vaststellen. Aan de uitkering van dit bedrag kan de rechter ook voorwaarden stellen. Alimentatieplicht stopt in beginsel als het kind de 18-jarige leeftijd bereikt heeft. Maar de verantwoordelijkheid voor financiële bijdragen aan de opvoeding van het kind houdt uiteindelijk pas op wanneer het kind 21 jaar wordt. Vanaf 18 jaar kan het kind zelf aanspraak maken op alimentatie.