Uitgangspunt: beide ouders hebben het ouderlijk gezag

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat u gezamenlijk de belangrijke beslissingen neemt over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Eén-ouder gezag / wijzigen ouderlijk gezag

Het is mogelijk dat besloten wordt om in het belang van de kinderen slechts één ouder met het ouderlijk gezag te belasten. Dit kan bijvoorbeeld als één van de ouders naar het buitenland vertrekt. Dat kan ook als de verhoudingen tussen beide ouders dusdanig slecht zijn dat geen enkele vorm van overleg mogelijk blijkt te zijn en het belang van het kind hierdoor in de knel komt. Zo’n belangrijke beslissing kan op verzoek van één van de ouders dan worden genomen door de rechtbank. Als u het ouderlijk gezag wilt wijzigen dan kunt u een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter neemt hierover een besluit. De mening van uw kinderen zal worden meegewogen.

Minderjarige kinderen, jonger dan 12

Als de rechter zich moet buigen over de vraag wie van de ouders het gezag krijgt over kinderen jonger dan 12 jaar, luistert de rechter ook naar de mening van het kind. Maar uiteindelijk is het aan de rechter om definitief te bepalen onder wiens directe gezag het kind komt te staan. Jonge kinderen zijn niet in de positie om zelf keuzes te mogen maken voor de toekomst. Wanneer de rechter zal gaan oordelen over de toekomst van het kind zal de rechter een uitgebreide afweging maken van de feiten en gegeven omstandigheden van het kind. Als het kind specifiek aangeeft te willen spreken met de rechter behoort dit tot de mogelijkheden.

Minderjarige kinderen, ouder dan 12

Kinderen boven de 12 jaar zijn in de positie om zelf invloed uit te oefenen op hun toekomstige gezag. Aan de kinderrechter kunnen zij -afzonderlijk- hun verlangens kenbaar maken hoe zij de verdeling van het ouderlijk gezag het liefste zien. In een ‘kinderverklaring’ aan hun advocaat kan worden aangegeven bij wie ze het liefst willen wonen en aan welke ouder de voorkeur gegeven wordt. Ook kunnen ze hun omgangsregeling met de ouders mee helpen beslissen.
Kinderen ouder dan 12 jaar worden altijd gehoord door de kinderrechter die vertrouwelijk met de kinderen praat. Van het verhoor van minderjarigen wordt geen afschrift verstrekt en ook niet van de brieven van de minderjarigen. Voor het verhoor door de kinderrechter worden kinderen zelf uitgenodigd door de rechter. Hierbij moet opgemerkt worden dat kinderen weliswaar invloed hebben, maar hun voorkeur is niet bindend voor de rechter.

Informatie verplichting voor de ouder met het wettige gezag

De ouder die het ouderlijk gezag heeft gekregen na de scheiding is verplicht om de andere ouder van informatie te voorzien, en de andere ouder te raadplegen als er belangrijke wijzigingen plaatsvinden in de opvoeding. Een wisseling van school bijvoorbeeld. Als u het ouderlijk gezag heeft dan heeft u de verplichting om beslissingen te nemen in het belang van uw kinderen. Het belang van de kinderen dient altijd voorop te staan. Ouders die samen het ouderlijk gezag hebben moeten deze beslissingen samen nemen.